Artikelindex

Tijdschrift Klinische Psychologie

Hieronder vind je een stukje van een artikel uit het Tijdschrift Klinische Psychologie van december 2003, geschreven door Patrick Luyten, werkzaam aan de KULeuven. Het tijdschrift in kwestie is een themanummer rond religie en spiritualiteit.

“Vooral de laatste jaren wordt men in deze context overspoeld door een veelheid van literatuur -voorna­melijk van Amerikaanse signatuur- waarin een ver­regaande integratie bepleit wordt tussen religie en psychotherapie. Hierbij ijvert men niet alleen voor het expliciet werken met religieuze/levensbeschou­welijke thema's, maar ook voor het gebruik van reli­gieuze symbolen en rituelen in psychotherapie (bij­voorbeeld: gebed, meditatie, vergeving, Bijbelexegese,…). Het gaat hier bovendien niet om een aantal geïsoleer­de therapeuten. Integendeel, het betreft publicaties in welbekende tijdschriften en in handboeken uitgege­ven door de American Psychological Association. De enorme hoeveelheid empirisch onder­zoek van de afgelopen twintig jaar naar de relatie tus­sen religiositeit/spiritualiteit en (geestelijke) gezond­heid heeft hier sterk toe bijgedragen. De algemene te­neur van deze studies is volgens sommigen duidelijk: in tegenstelling tot wat steeds beweerd werd, heeft re­ligiositeit/spiritualiteit een positieve impact op gees­telijke en ook fysieke gezondheid. In dezelfde lijn toont empirisch onderzoek aan dat aandacht voor re­ligieuze/levensbeschouwelijke aspecten in psychotherapie (en bij bepaalde patiëntengroepen het ge­bruik van expliciet religieuze technieken) een positie­ve invloed heeft op de effectiviteit van psychothera­pie.”

Noot van de redactie: Als christenen hebben we vaak het gevoel dat er amper wat beweegt in deze wereld. Wanneer in binnen- en buitenlands vaktijdschriften het belang tussen religie en geestelijk en lichamelijk herstel wordt benadrukt, zie je toch echt dat er een nieuwe tijd aanbreekt…

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd