Artikelindex


VZW Gods Ambassade

De VZW Gods Ambassade is een organisatie met de bijbel als fundament en omvat een kerk en een genezingsschool. Het doel van Gods Ambassade is, zowel in de kerk als in de genezingsschool, mensen God te laten leren kennen zoals Hij zichzelf laat zien in de bijbel: als een liefdevolle Vader voor Zijn kinderen, die van hen houdt en voor hen zorgt. Geen God voor zondag alleen, maar voor elke dag. Een God die Zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om te redden, te genezen en te bevrijden.

In Johannes 10:10 zegt Jezus : " Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. " en op deze Bijbelse belofte wil Gods Ambassade gaan staan. 

 Het ontstaan van Gods Ambassade

Het verhaal van 'Gods Ambassade' begint in 1992, toen Hugo Van Leemputten werd opgebeld door een professor van het laatste jaar geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij vroeg om voor de laatstejaars te komen getuigen over goddelijke genezing. "Eerlijk gezegd geloofde ik in het begin dat het om een grap ging. Het bleek echter waar te zijn, dus trok ik met mijn echtgenote Inger naar Leuven. Daar vertelde ik mijn verhaal aan de studenten van de werkgroep 'arts en geloof’.”

 

Mijn verhaal.

In 1988 gaven de dokters me nog een paar maanden te leven. Ik had een zeer agressieve vorm van non-hodgkin lymfoom, een bloedkanker. Mijn vrouw en ik waren christen. Onze zoon Sam was 7 maanden oud toen de diagnose gesteld werd. Gelukkig werden we heel goed opgevangen in onze kerk te Mortsel. Samen gingen we op zoek in de Bijbel naar wat er ook maar te vinden was over genezing. We probeerden ons te omringen met anderen die ook met goddelijke genezing bezig waren, en we bezochten speciale samenkomsten. Trouwe vrienden omringden ons met gebed en daadwerkelijke steun, maar bovenal: God genas me volkomen!

 

Opwekking.

Vier jaar later stond ik dan te getuigen van mijn genezing voor die studenten geneeskunde, en dat maakte diepe indruk op hen. Samen met die professor organiseerden we ook speciale weekeinden voor artsen, om bij hen interesse te wekken. Verscheidene dokters kwamen hierdoor tot geloof, en op een dag werd ons gevraagd of we eens zouden willen inspringen in een groep bij een arts thuis. Die arts was vanuit het alternatieve tot bekering gekomen, en nam de beslissing om op dinsdagavond geen consultatie meer te doen, maar te bidden met geïnteresseerde patiënten.

De eerste avond waren Inger en ik, die arts en z'n echtgenote en enkele patiënten aanwezig. Een aantal weken later zat de wachtzaal vol, en uiteindelijk was er plaats tekort. Mensen namen Jezus aan, we baden voor genezing en herstel voor ziel én lichaam, en voor elk ander probleem in hun leven. De getuigenissen stroomden binnen, en de samenkomsten op dinsdag zijn nooit meer gestopt. De groep barstte uit zijn voegen, daar in de kamer van de dokter, dus weken we uit naar een zaaltje gelegen achter het huis van twee regelmatige bezoekers. Jaren hadden we gebeden voor opwekking, nu zaten we er middenin.

 

Start kerk.

Eigenlijk hadden we niet eens de tijd om dit allemaal te doen, dus nam ik loopbaanonderbreking. Samen met twee artsen ging in 1994 de kerk officieel van start. Onze visie is duidelijk terug te vinden in Johannes 10:10: “De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed“.

Wij geloven dat er al teveel tijd is besteed aan het eerste gedeelte van dit vers, en concentreren ons dan ook op het tweede deel : leven en overvloed in al zijn facetten. Ons doel is van België één van de gezondste landen ter wereld te maken door mensen in een levende relatie te brengen met God, die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om aan het kruis plaatsvervangend te sterven voor onze zonden, ziektes en armoede.

 

Genezingsschool.

Toen we, samen met Ann en Nadine, de artsen, de kerk leidden, hadden we de indruk dat God ons vertelde een genezingsschool te beginnen. Deze gedachte liet ons niet los en na heel wat tijd, gebed en studie, besloten we deze stap te zetten. Ikzelf had mijn ambtenarenbaan al een tijdje opgegeven, maar om dit project te realiseren, moesten ook Ann en Nadine hun huisartsenpraktijk stopzetten en Inger haar baan als verpleegster laten staan. Dit deden ze respectievelijk in oktober en november 2004. In februari 2005 ging de genezingsschool officieel van start.

De school is voor ons niet zomaar een plek waar mensen heen kunnen komen om genezing te ontvangen. Je leert er hoe je op Bijbelse grondslag zelf in gezondheid kan leven. De volgende stap is voor ons vanzelfsprekend : die gezondheid meedelen aan je medemens. De school richt zich dan ook niet enkel tot zieke mensen, maar tot ieder die interesse heeft in goddelijke genezing, christen zowel als niet-christen. We richten ons ook tot hulpverleners van welke discipline dan ook, die het geleerde kunnen toepassen in hun werk.

Als we spreken over genezing, hebben we het zeker niet alleen over fysiek herstel. Wanneer Jezus in Johannes 10:10 spreekt over leven en overvloed, betekent dat gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Geestelijke kwalen, waaronder ook depressie met soms zelfmoord tot gevolg, komen erg veel voor in onze maatschappij. Ook op dit domein hebben we vele getuigenissen.

Genezingsschool is voor ons niet het zoveelste project in de Belgische hulpverlening. We merken dat ons land meestal met "slecht-nieuws-verhalen" in de internationale pers komt. Als christen kan je tégen heel wat zaken in het beleid zijn. De ervaring leert dat dit tégen zijn, niemand interesse doet krijgen voor het geloof. Wij willen dan ook heel bewust niet gewoon " tégen " zijn. We willen een alternatief bieden en dat deed Jezus per slot van rekening ook.

 Visie

Gods Ambassade is een kerk met de bijbel als fundament. In Johannes 10,10 zegt Jezus : " Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. " Veel te lang is ons geleerd dat je God wel kan dienen, maar dat je niet op Hem moet rekenen als het er om gaat je levenskwaliteit te verbeteren. Gods Ambassade stapt af van deze visie en keert terug naar de Bijbelse beloften !

Bewijs

De Bijbelse beloften zijn geen loze beloften. Wij hebben in onze kerk veel getuigenissen van mensen die door God lichamelijk of psychisch genezen zijn. Deze getuigenissen worden ook nagetrokken door artsen die deel uitmaken van de kerk.

Samenkomsten

In onze samenkomsten kan je een God leren kennen zoals Hij zich laat zien in de bijbel en zoals Hij zich manifesteert door Zijn Heilige Geest. Je kan hier een God ontmoeten die een liefdevolle Vader wil zijn voor Zijn kinderen, die van hen houdt en voor hen zorgt. Geen God voor zondag alleen, maar voor elke dag. Een God die zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd heeft om te redden, te genezen, te bevrijden.

Situering

Gods Ambassade is een onafhankelijke kerk die zich situeert in de wereldwijde beweging die in de 16de eeuw ontstond onder de naam protestantisme. Daaruit kwamen later de evangelische kerken. Dit protestantisme was een reactie op het feit dat de kerk sterk afgeweken was van haar oorspronkelijke taak.

Grondwettelijk erkende eredienst

Zoals er in de katholieke kerk verschillende strekkingen zijn zoals bijvoorbeeld de franciscanen, karmelieten, charismatici enzovoort, zijn er binnen de evangelische kerk baptisten, methodisten, onafhankelijken, pinksterkerken enzovoort. Elk van deze kerken zijn Bijbels gefundeerd, maar leggen op één of ander aspect van spiritualiteit of Bijbelkennis meer nadruk. Gods Ambassade valt onder de Arpee ( Administratieve raad van protestantsevangelische eredienst ) en behoort tot de vleugel van de federale synode, meer specifiek tot het Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten.

 


Onze houding ten opzichte van de medische wetenschap

Wij willen duidelijk stellen dat we niet tegen de medische wetenschap zijn!

In het leidinggevende team van Gods Ambassade vzw zijn er twee huisartsen en een verpleegkundige aanwezig. We adviseren nooit om zomaar een medische behandeling stop te zetten of om zich niet verder te laten opvolgen door de arts. Als er genezing optreedt, op korte of langere termijn, vinden we het juist heel belangrijk om die genezing te laten bevestigen en in samenspraak met de behandelende arts de behandeling af te bouwen of stop te zetten.

In de vele getuigenissen van genezingen die we verspreiden vinden we het ook heel belangrijk om duidelijk te weten wat er aan de hand was en de genezing medisch te bevestigen.

Geloof en wetenschap, hand in hand ... ?

Geloof en wetenschap hoeven niet tegenover elkaar te staan maar kunnen hand in hand samengaan. We geloven dat God niet tegen de wetenschap is maar er wel boven staat. Als wetenschapper kunnen we reeds heel veel ontleden van de werking van ons lichaam en zelfs onze ziel en hierop inwerken als er iets verkeerd loopt. Maar hoeveel te meer kan onze Schepper die ons gemaakt heeft herstel brengen waar nodig! Het is niet omdat iets onzichtbaar is dat het er niet is en dat het niet kan ontdekt en gekend worden. Elektriciteit is een onzichtbare kracht die ontdekt werd en we genieten van de resultaten van deze kracht! Zo heeft de psychologische wetenschap al heel wat aan het licht gebracht over onze ziel en alles wat daar invloed op heeft . Voor de exacte wetenschapper is dit reeds een veel moeilijker materie omdat het niet op dezelfde manier als ons fysieke lichaam kan gemeten en gewogen worden.

En toch… is het daarom minder belangrijk of minder relevant? Is er niet, met betrekking tot psychische problemen en hun belangrijke invloed op de lichamelijke gezondheid, een nog veel groter domein te ontginnen?Hoeveel ziektes hebben niet mede een oorzaak in onze psychische en zelfs sociale toestand? Zo hebben we ontdekt dat er ook een goddelijke wetenschap mogelijk is, dit wil zeggen een ontdekken en kennen van wie God nu eigenlijk is en wat Zijn bovennatuurlijke, onzichtbare kracht tot stand gebracht heeft en tot stand kan brengen. Er is een geestelijke, onzichtbare realiteit waar we de effecten van kunnen zien in mensenlevens, in relaties, in psychische en lichamelijke gezondheid. Er is een veel bredere en ruimere realiteit dan we in het natuurlijk zichtbare kunnen waarnemen. Opnieuw is dit voor de wetenschapper een uitdaging omdat we hier weer geconfronteerd worden met andere substanties maar die daarom niet minder reëel zijn.

De gehele wetenschap is voortdurend in evolutie. Voortdurend worden nieuwe dingen ontdekt en ook deze worden opnieuw aangepast aan steeds weer nieuwe bevindingen. Lange tijd waren we ervan overtuigd dat de aarde plat was. Nu weten we dat deze stelling totaal geen steek houdt en kunnen we ze zonder moeite opzij zetten. Als er voor het eerst in de ruimte ‘gestapt’ werd waren er totaal nieuwe wetmatigheden van toepassing en ging men daar ook rekening mee houden; zoniet was er geen verdere exploratie mogelijk! Het is de moeite waard om ons als wetenschapper en dokter open te stellen voor een nieuwe geestelijke realiteit die de reeds ontdekte medische wetenschap niet opzij schuift, maar er zoveel meer aan toevoegt, zodat we als dokter veel verder, dieper en blijvender kunnen genezen of helpen genezen!

 


Stichting Obed

Stichting Obed is opgericht door Martie Haaijer. Samen met een team van trouwe medewerkers heeft Martie de Bijbelse boodschap van redding, genezing en bevrijding door Vaders liefde de wereld ingebracht.

Na het heengaan van Martie heeft het bestuur van Obed de fakkel overgedragen aan Hugo Van Leemputten en het team van Gods Ambassade. Hugo is, net als Martie, genezen van een terminale kanker. De Obed-diensten hebben een fundamentele rol gespeeld in zijn genezingsproces. Na Hugo's genezing is er een diepe samenwerking en vriendschap ontstaan. De overdracht was dan ook een logisch gevolg.

Door middel van conferenties, genezingsdiensten, genezingsscholen, spreekbeurten, studiedagen, vastendagen en haar kerk zal Gods Ambassade de boodschap van Vaders genezende liefde in de wereld, maar vooral in de harten van mensen uitdragen. Binnen onze mogelijkheden willen we er dan ook voor u zijn.

De jarenlange samenwerking met artsen, waarvan er 2 deel uitmaken van het team van Gods Ambassade, zorgt er voor dat ook de wetenschap mee kan kijken naar wat Vader doet.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!