Recent

Terug heerlijk slapen

In 1992 kreeg Myrène verlammingsverschijnselen in de linker arm. Er werd aan een tumor gedacht maar de scanners bleven negatief. Op NMR werd uiteindelijk de diagnose gesteld van een syringomyelie: er zat een grote cyste in het ruggenmerg die drukte op de zenuwen. Myrène werd geopereerd: er werd een stuk schedel verwijderd om de druk daar weg te nemen en de kleine hersenen, die verschoven waren, terug op z’n plaats te zetten. Later zou er een tweede operatie gebeuren om de cyste in het ruggenmerg te draineren. Na gebed verdween deze cyste echter, de professor op Gasthuisberg sprak van een mirakel, hij had zoiets nog nooit meegemaakt! Een tijdje later kwam er terug een kleinere cyste ter hoogte van de nek.

Lees meer...

Migraine aanval moet wijken


We laten Jasmijn zelf het verhaal vertellen:
“Onmiddellijk na een zondagdienst kreeg ik vlekken voor mijn ogen…een duidelijke voorloper van een migraineaanval. Ik had er eerst zelf even voor gebeden, maar op de één of andere manier had ik daar geen vrede mee, het lukte me precies niet goed om te bidden.

Lees meer...

Wat geloven wij?

God is groter, beter en dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen.
De Bijbel is Gods perfecte gids voor het leven.
Jezus is God die zichzelf aan ons laat zien.
Door de Heilige Geest leeft God in ons en door ons heen.
Niets van de aarde en het heelal is er toevallig, God heeft het allemaal gemaakt.
Wij mensen doen genoeg dingen tegen Gods wil. Dat noemen we “zonde” en daardoor kunnen we niet dicht bij God komen.
Omdat God wél graag een relatie met ons wil, heeft Jezus er voor gezorgd dat wij niet meer schuldig zijn door vrijwillig de doodstraf (onze straf) te ondergaan. Daardoor kunnen we nu wél bij God komen.
God belooft ons eeuwig leven als we geloven in Jezus. De keuze is aan ons of we dat willen of niet.
Hemel en hel zijn echte plaatsen. Onze keuze bepaalt onze bestemming.
De kerk heeft als taak de mensen te dienen net zoals Jezus dat deed.

 

Uitgebreide geloofsbelijdenis

 

We geloven dat er één God is die altijd heeft bestaan en voor altijd zal blijven bestaan. God wordt zichtbaar in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

(Mattheüs 28:19-20)

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

 

We geloven dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt.

(Genesis 1:1)

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

 

We geloven dat de bijbel Gods woord is voor de wereld. De bijbel heeft gezag en is zonder fouten.

(2 Timotheüs 3:16-17)


Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

 

We geloven dat Jezus Christus volledig God is maar dat Hij op aarde ook volledig mens was. Hij is geboren uit een moeder die maagd was. Hij had een leven waarin Hij geen enkele zonde deed. Hij deed wonderen. Hij ging dood aan een kruis. Hij werd weer levend (ook lichamelijk). Hij ging weer terug naar zijn vader in de hemel. Hij zal weer terugkomen, zoals Hij terug gegaan is, om de aarde te regeren met macht en liefde.(Johannes 1:14-18, 1 Thessalonicenzen 4:16-18)


En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid., Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

 

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

 

We geloven dat iedere mens vanwege zijn zonde niet naar de hemel zou kunnen gaan. Jezus alleen kan ons van onze zonde afhelpen zodat we wel naar de hemel kunnen gaan. Daarom is het noodzakelijk om persoonlijk een keus te maken voor Jezus Christus om Hem te volgen. Bij die keuze worden we (geestelijk) opnieuw geboren en deel van Gods familie.

(Efeziërs 2:1-10, Johannes 3:5-7)


Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,   waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt –uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.


Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.


We geloven dat de Heilige Geest in iedereen woont die in Jezus gelooft. De Heilige Geest brengt liefde, plezier, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en zelfbeheersing. Door deze gaven werkt de Heilige Geest zowel in ons zelf als door ons heen naar anderen toe.

(Galaten 5:22-23, 1 Korintiërs 12:7-11)


De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

 

We geloven dat bij iedereen na het sterven zijn geest en ziel voortleven. Of voortleven in een eeuwig leven of voortleven in een eeuwige straf. Welke van deze twee is afhankelijk van je keuze voor Jezus.

(Mattheüs 25:31-46)


Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

 

We geloven dat het goed is om samen op te trekken met iedereen die gelooft in Jezus Christus. Wij willen op elk gebied meer op Jezus gaan lijken, Hij is het hoofd van zijn lichaam, de kerk. We zijn bedoeld om Hem, elkaar en ieder medemens lief te hebben en kunnen dat alleen maar omdat Hij van ons houdt.

(1 Korintiërs 12:12-13, Mattheüs 22:37-40)


Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

 (naar een voorbeeld van 'statement of faith' van Partners in Harvest, bijbelteksten uit de Statenvertaling)

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!