GOED NIEUWS – GOED NIEUWS - GOED NIEUWS 

Situering in de Bijbel:
“Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” (1 Corinthiërs 15:1-22 NBG51)

De opstanding van Christus maakt hét grote verschil uit in ons leven.
Ze betekent leven in plaats van dood, vergeving in plaats van schuld, genezing in plaats van ziekte, verlossing en bevrijding in plaats van slavernij.
Als Christus niet opgewekt zou zijn, dan zou ons geloof helemaal zonder inhoud zijn.

Velen beweren dat Jezus’ opstanding uit de dood een sprookje is dat door de christenen is uitgevonden om “mensen te sussen of een houvast te geven in dit miserabele leven”. Toch is niets minder waar! De opstanding van Jezus is een historisch feit dat op wetenschappelijke manier bewezen is. Een leeg graf alleen is niet voldoende om te spreken van bewijs van opstanding…daar is veel meer voor nodig maar dat meer is er ook in ruime mate!

Het is wel degelijk bewezen dat Jezus aan het kruis is gestorven, in het graf werd gelegd en dat het graf zwaar bewaakt werd. Het lege graf werd ontdekt door vrouwen. Jezus, het hoofd van de kerk, zond na Zijn opstanding hoogstpersoonlijk een vrouw uit om die opstanding te verkondigen. Dat was erg merkwaardig voor die tijd. Vrouwen stonden immers helemaal onderaan de maatschappelijke ladder en mochten in een Joodse rechtbank zelfs niet als wettige ooggetuigen optreden. Mocht dit hele verhaal een verzinsel zijn, zouden de apostelen of wie dan ook uit die tijd nooit het getuigenis van een vrouw gebruikt hebben…toch deed Jezus dat wel!

De getuigen van de opstanding van Jezus, mensen die Hem dus zagen na de opstanding (zoals je o.a. kan lezen in bovenvermelde tekst maar ook in de vier evangeliën en Handelingen), zijn van wezenlijk belang. Als je alle personen die hem gezien hebben na de opstanding uit het graf, 15 minuten zou laten getuigen, zou je 129 uur getuigenisverklaringen hebben…dat is een overweldigend ooggetuigen verslag! De echtheid van de verschijningen van Jezus is net zo goed bewezen als wat dan ook in de Oudheid.

Bovendien veranderde de opstanding van Jezus een groep bange en teleurgestelde mensen in martelaren die stuk voor stuk stierven voor hun geloof. Dat is onvergelijkbaar met de extremistische aanslagen waar we de laatste jaren zoveel mee geconfronteerd worden. Christenen werden en worden vermoord en gemarteld omdat ze hun geloof niet willen verloochenen. Extremisten sleuren zoveel mogelijk “ongelovigen” mee in de dood om dan zelf ook te sterven.

Bovendien kunnen moslims alleen maar geloven dat hun geloofsovertuiging waar is. Allah heeft zich immers buiten aan Mohammed aan niemand geopenbaard. De apostelen en de eerste discipelen wisten zonder enige twijfel dat Jezus uit de dood was opgestaan omdat ze Hem persoonlijk gezien en gehoord hadden. Hun geloof is dus gebaseerd op een historisch bewezen feit! Bovendien kwamen door de verschijningen heel wat sceptici, waaronder Jacobus, de broer van Jezus en Saulus, die tot op dat moment christenen vervolgde, tot bekering.

De opstanding was het begin van de christelijke kerk. Die kerk groeide exponentieel in een zeer korte tijd. Van die kerk zegt Jezus in Mattheus 16:18 dat Hij Zijn gemeente zal bouwen en dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen. De duivel, die een overwonnen vijand is door Jezus’ opstanding uit de dood, heeft er al tweeduizend jaar alles aan proberen te doen om het christendom te vernietigen. Christenen werden en worden meer dan ooit vervolgd en gedood voor hun geloof. Toch is en blijft het christendom de sterkst groeiende godsdienst ter wereld. Ook vandaag komen nog veel mensen, waaronder vele moslims, tot bekering omdat Jezus hen persoonlijk verschijnt! Jezus leeft en bouwt Zijn gemeente.

De vraag is niet alleen of we dit geloven, want dat doen de boze geesten ook en zij sidderen…De vraag is of we de kracht van Jezus’ opstanding elke dag laten werken in onze levens…”Want indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont.” Romeinen 8:11

Bronnen: de Bijbel en “Bewijs genoeg” van Lee Strobel

DMC Firewall is a Joomla Security extension!